Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
12/09/2017, 1,1933 13/09/2017, 1,1979 14/09/2017, 1,1885 15/09/2017, 1,1963 18/09/2017, 1,1948 19/09/2017, 1,1972 20/09/2017, 1,2007 21/09/2017, 1,1905 22/09/2017, 1,1961 25/09/2017, 1,1867 26/09/2017, 1,1787 27/09/2017, 1,1741 28/09/2017, 1,1778 29/09/2017, 1,1806 02/10/2017, 1,1744 03/10/2017, 1,1753 04/10/2017, 1,1787 05/10/2017, 1,1742 06/10/2017, 1,1707 09/10/2017, 1,1746 10/10/2017, 1,1797 11/10/2017, 1,1830 12/10/2017, 1,1856 13/10/2017, 1,1810 16/10/2017, 1,1803 17/10/2017, 1,1759 18/10/2017, 1,1749 19/10/2017, 1,1834 20/10/2017, 1,1818 23/10/2017, 1,1740 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016